ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
 
 
หลักสูตร
 

 

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนลาลอวิทยา

          หลักสูตรโรงเรียนลาลอวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่  ผู้บริหาร    ครู  ตัวแทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ   รวมทั้งผลการประเมินการติดตามการใช้หลักสูตรโรงเรียนลาลอวิทยา พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๕๑)  ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ก็เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่นำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียลาลอวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  นี้

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

  1. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นม.1 - ม.3)
  2. หลักสูตรระดังมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นม.4 - ม.6)

 

โครงสร้างหลักสูตร  ม.ต้น (ม.๑) ปี  ๒๕๕๓

ภาคเรียนที่  ๑

ภาคเรียนที่  ๒

รวมเวลาเรียนทั้งปี

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

หน่วยกิต

ชั่วโมง

หน่วยกิต

 

วิชาพื้นฐาน

 

 

 

วิชาพื้นฐาน

 

 

 

 

ท๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๖๐

๑.๕

ท๒๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ค๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๖๐

๑.๕

ค๒๑๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๒

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ว๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑ 

๖๐

๑.๕

ว๒๑๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๒

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา   ๑

๖๐

๑.๕

ส๒๑๑๐๓

สังคมศึกษา  ๒

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ส๒๑๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๑

๒๐

๐.๕

ส๒๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๒

๒๐

๐.๕

๔๐

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา ๑

๒๐

๐.๕

พ๒๑๑๐๓

สุขศึกษา ๒

๒๐

๐.๕

๔๐

พ๒๑๑๐๒

พลศึกษา ๑

๒๐

๐.๕

พ๒๑๑๐๔

พลศึกษา ๒

๒๐

๐.๕

๔๐

ศ๒๑๑๐๑

ทัศนศิลป์ ๑

๔๐

๑.๐

ศ๒๑๑๐๒

ดนตรีและนาฏศิลป์ ๑

๔๐

๑.๐

๘๐

ง๒๑๑๐๑

การงาอาชีพและเทคโนโลยี  ๑

๔๐

๑.๐

ง๒๑๑๐๒

งานบ้าน

๔๐

๑.๐

๘๐

อ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษ  ๑

๖๐

๑.๕

อ๒๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษ ๒

๖๐

๑.๕

๑๒๐

 

รวมเวลา /
หน่วยกิต

๔๔๐

๑๑.๐

 

รวมเวลา /
หน่วยกิต

๔๔๐

๑๑.๐

๘๘๐ 

๒๒ 

 

วิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

วิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ค๒๑๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑

๔๐

๑.๐

ค๒๑๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒

๔๐

๑.๐

๘๐

ท๒๑๒๐๑

ภาษาไทยพาเพลิน

๔๐

๑.๐

ท๒๑๒๐๒

หลักการใช้ภาษาไทย

๔๐

๑.๐

๘๐

ง๒๑๒๔๑

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๒๐

๐.๕

ง๒๑๒๔๒

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

๒๐

๐.๕

๔๐

 

รวม

๑๐๐

๒.๕

 

รวม

๑๐๐

๒.๕

๒๐๐

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญฯ

๑๐

**

 

ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญฯ

๑๐

**

๔๐

**

 

แนะแนว

๒๐

**

 

แนะแนว

๒๐

**

๔๐

**

 

ชุมนุม..........................

๓๐

**

 

ชุมนุม..........................

๓๐

**

๔๐

**

 

รวม

๖๐

**

 

รวม

๖๐

**

๑๒๐

***

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑

๖๐๐

๑๓.๕

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒

๖๐๐

๑๓.๕

๑,๒๐๐

๒๗

 

โครงสร้างหลักสูตร  ม.ต้น (ม.๒) ปี  ๒๕๕๔

ภาคเรียนที่  ๑

ภาคเรียนที่  ๒

รวมเวลาเรียนทั้งปี

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

หน่วยกิต

ชั่วโมง

หน่วยกิต

 

วิชาพื้นฐาน

 

 

 

วิชาพื้นฐาน

 

 

 

 

ท๒๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๖๐

๑.๕

ท๒๒๑๐๒

ภาษาไทย ๔

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ค๒๒๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๓

๖๐

๑.๕

ค๒๒๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๔

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ว๒๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๓

๖๐

๑.๕

ว๒๒๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๔

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ส๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา  ๓

๖๐

๑.๕

ส๒๒๑๐๓

สังคมศึกษา ๔

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ส๒๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๓

๒๐

๐.๕

ส๒๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๔

๒๐

๐.๕

๔๐

พ๒๒๑๐๑

สุขศึกษา ๓

๒๐

๐.๕

พ๒๒๑๐๓

สุขศึกษา ๔

๒๐

๐.๕

๔๐

พ๒๒๑๐๒

พลศึกษา ๓

๒๐

๐.๕

พ๒๒๑๐๒

พลศึกษา ๔

๒๐

๐.๕

๔๐

ศ๒๒๑๐๑

ทัศนศิลป์  ๒

๔๐

๑.๐

ศ๒๒๑๐๒

ดนตรีและนาฏศิลป์ ๒

๔๐

๑.๐

๘๐

ง๒๒๑๐๑

การงาอาชีพและเทคโนโลยี ๒

๔๐

๑.๐

ง๒๒๑๐๒

งานประดิษฐ์

๔๐

๑.๐

๘๐

อ๒๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓

๖๐

๑.๕

อ๒๒๑๐๒

ภาษาอังกฤษ ๔

๖๐

๑.๕

๑๒๐

 

รวมเวลา/หน่วยกิต

๔๔๐

๑๑.๐

 

รวมเวลา/หน่วยกิต

๔๔๐

๑๑.๐

๘๘๐ 

๒๒ 

 

วิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

วิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ค๒๒๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓

๔๐

๑.๐

ค๒๒๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔

๔๐

๑.๐

๘๐

อ๒๒๒๐๑

ภาษาอังกฤษ

ฟัง-พูด

๔๐

๑.๐

อ๒๒๒๐๒

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

๔๐

๑.๐

๘๐

ง๒๒๒๔๓

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑

๒๐

๐.๕

ง๒๒๒๔๔

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๒

๒๐

๐.๕

๔๐

 

รวม

๑๐๐

๒.๕

 

รวม

๑๐๐

๒.๕

๒๐๐

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญฯ

๑๐

**

 

ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญฯ

๑๐

**

๔๐

**

 

แนะแนว

๒๐

**

 

แนะแนว

๒๐

**

๔๐

**

 

ชุมนุม..........................

๓๐

**

 

ชุมนุม..........................

๓๐

**

๔๐

**

 

รวม

๖๐

**

 

รวม

๖๐

**

๑๒๐

***

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑

๖๐๐

๑๓.๕

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่

๖๐๐

๑๓.๕

๑,๒๐๐

๒๗

โครงสร้างหลักสูตร  ม.ต้น (ม.๓) ปี  ๒๕๕๕

ภาคเรียนที่  ๑

ภาคเรียนที่  ๒

รวมเวลาเรียนทั้งปี

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

หน่วยกิต

ชั่วโมง

หน่วยกิต

 

วิชาพื้นฐาน

 

 

 

วิชาพื้นฐาน

 

 

 

 

ท๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๖๐

๑.๕

ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ค๒๓๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๕

๖๐

๑.๕

ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๖

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ว๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๕

๖๐

๑.๕

ว๒๓๑๐๒

วิทยาศาสตร์ ๖

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ส๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา ๕

๖๐

๑.๕

ส๒๓๑๐๓

สังคมศึกษา  ๖

๖๐

๑.๕

๑๒๐

ส๒๓๑๐๒

ประวัติศาสตร์ ๕

๒๐

๐.๕

ส๒๓๑๐๔

ประวัติศาสตร์ ๖

๒๐

๐.๕

๔๐

พ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา ๕

๒๐

๐.๕

พ๒๓๑๐๓

สุขศึกษา ๖

๒๐

๐.๕

๔๐

พ๒๓๑๐๒

พลศึกษา ๕

๒๐

๐.๕

พ๒๓๑๐๔

พลศึกษา ๖

๒๐

๐.๕

๔๐

ศ๒๓๑๐๑

ทัศนศิลป์ ๓

๔๐

๑.๐

ศ๒๓๑๐๒

ดนตรีและนาฏศิลป์ ๓

๔๐

๑.๐

๘๐

ง๒๓๑๐๑

การงาอาชีพและเทคโนโลยี ๓

๔๐

๑.๐

ง๒๓๑๐๒

งานเกษตร

๔๐

๑.๐

๘๐

อ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๕

๖๐

๑.๕

อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษ ๖

๖๐

๑.๕

๑๒๐

 

รวมเวลา/หน่วยกิต

๔๔๐

๑๑.๐

 

รวมเวลา/หน่วยกิต

๔๔๐

๑๑.๐

๘๘๐ 

๒๒ 

 

วิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

วิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ค๒๓๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕

๔๐

๑.๐

ค๒๓๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖

๔๐

๑.๐

๘๐

ว๒๓๒๐๑

เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์

๔๐

๑.๐

ว๒๓๒๐๒

โครงงานวิทยาศาสตร์

๔๐

๑.๐

๘๐

ง๒๓๒๔๕

ตารางทำงาน ๑

๒๐

๐.๕

ง๒๓๒๔๖

ตารางทำงาน ๒

๒๐

๐.๕

๔๐

 

รวม

๑๐๐

๓.๐

 

รวม

๑๐๐

๓.๐

๒๐๐

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญฯ

๑๐

**

 

ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญฯ

๑๐

**

๔๐

**

 

แนะแนว

๒๐

**

 

แนะแนว

๒๐

**

๔๐

**

 

ชุมนุม..........................

๓๐

**

 

ชุมนุม..........................

๓๐

**

๔๐

**

 

รวม

๖๐

**

 

รวม

๖๐

**

๑๒๐

***

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑

๖๐๐

๑๓.๕

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒

๖๐๐

๑๓.๕

๑,๒๐๐

๒๗

คำอธิบายรายวิชา  
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

จำนวน
หน่วยกิต

ท ๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑.๕

ท ๒๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒

๑.๕

ท ๒๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๑.๕

ท ๒๒๑๐๒

ภาษาไทย ๔

๑.๕

ท ๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๑.๕

ท ๒๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖

๑.๕

รายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

จำนวน
หน่วยกิต

ท ๒๑๒๐๑

ภาษาไทยพาเพลิน

๑.๐

ท ๒๑๒๐๒

หลักการใช้ภาษาไทย

๑.๐

^ ขึ้นด้านบน

โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนอังกฤษ -คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต /ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300) 

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300) 

ท 31101

ภาษาไทย 1

1.0 (40)

ท 31102

ภาษาไทย 2

1.0 (40)

ค 31101

คณิตศาสตร์ 1

1.0(40)

ค 31102

คณิตศาสตร์ 2

1.0(40)

ว 31101

พื้นฐานฟิสิกส์

1.5(60)

ว 31102

พื้นฐานเคมี

1.5(60)

ส 31101

สังคมศึกษา 1

1.0(40)

ส 31103

สังคมศึกษา 2

1.0(40)

ส 31102

ประวัติศาสตร์

0.5(20)

ส 31104

ประวัติศาสตร์

0.5(20)

พ 31101

สุขศึกษา 1

0.5(20)

พ 31102

สุขศึกษา 2

0.5(20)

ศ 31101

ศิลปะ 1

0.5(20)

ศ 31102

ศิลปะ 2

0.5(20)

ง 31101

การงานอาชีพฯ

0.5(20

ง 31103

การงานอาชีพฯ 2

0.5(20)

อ 31101

ภาษาอังกฤษ 1

1.0(40)

อ 31102

ภาษาอังกฤษ 2

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0(280) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0(280) 

ท 30201

ว 30281

ค 30201

ส 30221

ง 30241

อ 30201

การใช้ห้องสมุด

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

เสริมทักษะคณิตศาสตร์1

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

Microsoft PowerPoint

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

1.0(40)

1.0(40)

2.0(80)

1.0(40)

0.5(20)

1.5(60)

ท 30202

ว 30282

ค 30202

ส 30222

ง 30242

อ 30204

ทักษะทางภาษา

มหัศจรรย์ป่าชายเลน

เสริมทักษะคณิตศาสตร์2

ภูมิศาสตร์กายภาพ

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

1.0(40)

1.0(40)

2.0(80)

1.0(40)

0.5(20)

1.5(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมนักเรียน

30

  - กิจกรรมนักเรียน

30

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  10

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต / ชม.) 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต /ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300) 

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300) 

ท 32101

ภาษาไทย 3

1.0 (40)

ท 32102

ภาษาไทย 4

1.0 (40)

ค 32101

คณิตศาสตร์ 3

1.0(40)

ค 32102

คณิตศาสตร์ 4

1.0(40)

ว 32103

พื้นฐานชีววิทยา

1.5(60)

ว 32104

โลก ดาราศาสตร์

1.5(60)

ส 32101 สังคมศึกษา 3 1.0(40) ส 32103 สังคมศึกษา 4 1.0(40)

ส 32102

ประวัติศาสตร์

0.5(20)

ส 32104

ประวัติศาสตร์

0.5(20)

พ 32101

สุขศึกษา 3

0.5(20)

พ 32102

สุขศึกษา 4

0.5(20)

ศ 32101

ศิลปะ 3

0.5(20)

ศ 32102

ศิลปะ 4

0.5(20)

ง 32101

การงานอาชีพฯ3

0.5()20

ง 32102

การงานอาชีพฯ 4

0.5(20)

อ 32101

ภาษาอังกฤษ 3

1.0(40)

อ 32102

ภาษาอังกฤษ 4

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0(280) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0(280) 

ท 30204

ว 30282

ค 30203

ส 30241

พ 30201

ง 30243

อ 30202

ภาษากับวัฒนธรรม

ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก

เสริมทักษะคณิตศาสตร์3

เหตุการณ์ปัจจุบัน

วอลเลย์บอล

การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

1.0(40)

1.0(40)

1.5(60)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

ท 30205

ว 30283 

ค 30204

ส 30281

พ 30202

ง 30244

อ 30205

หลักภาษาไทย

พลังงานกับชีวิต

เสริมทักษะคณิตศาสตร์4

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

ฟุตบอล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

1.0(40)

1.0(40)

1.5(60)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมนักเรียน

30

  - กิจกรรมนักเรียน

30

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.) 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต /ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน 

5.5(220) 

รายวิชาพื้นฐาน 

5.5(220) 

ท 33101

ภาษาไทย 5

1.0 (40)

ท 33102

ภาษาไทย 6

1.0 (40)

ค 33101

คณิตศาสตร์ 5

1.0(40)

ค 33102

คณิตศาสตร์ 6

1.0(40)

ส 33101

สังคมศึกษา 5

1.0(40)

ส 33102

สังคมศึกษา 6

1.0(40)

พ 33101

สุขศึกษา 5

0.5(20)

พ 33102

สุขศึกษา 6

0.5(20)

ศ 33101

ศิลปะ 5

0.5(20)

ศ 33102

ศิลปะ 6

0.5(20)

ง 33101

การงานอาชีพฯ 5

0.5(20)

ง 33102

การงานอาชีพฯ 6

0.5(20)

อ 33101

ภาษาอังกฤษ 5

1.0(40)

อ 33102

ภาษาอังกฤษ 6

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม 

8.5(340) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

8.5(340) 

ท 30207

ว  30284

ค 30205

ส 30263

พ 30203

ง 30245

อ 30205

อ 30207

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

รังสีที่มองไม่เห็น

เสริมทักษะคณิตศาสตร์5

ประชากรกับคุณภาพชีวิต

เซปักตะกร้อ

การสร้างโฮมเพจ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3

ภาษาอังกฤษคิดวิเคราะห์ 1

1.0(40)

1.0(40)

1.5(60)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

1.5(60)

ท 30208

ว 30261

ค 30206

ส 30223

พ 30204

ง 30246

อ 30206

อ30208

การแต่งคำประพันธ์

ดวงดาวและอวกาศ

เสริมทักษะคณิตศาสตร์6

ชุมชนท้องถิ่นศึกษา

แบดมินตัน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3

ภาษาอังกฤษคิดวิเคราะห์ 2

1.0(40)

1.0(40)

1.5(60)

1.0(40)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

1.5(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมนักเรียน

30

  - กิจกรรมนักเรียน

30

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

620 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

620 

^ ขึ้นด้านบน

โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต /ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300)

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5 (300) 

ท 31101

ภาษาไทย 1

1.0 (40)

ท 31102

ภาษาไทย 2

1.0(40)

ค 31101

คณิตศาสตร์ 1

1.0(40)

ค 31102

คณิตศาสตร์ 2

1.0(40)

ว 30102

พื้นฐานฟิสิกส์

1.5(60)

ว 31103

พื้นฐานเคมี

1.5(60)

ส 31101

ส 31102

สังคมศึกษา 1

ประวัติศาสตร์

1.0(40)

0.5(20)

ส 31103

ส 31104

สังคมศึกษา 2

ประวัติศาสตร์

1.0(40)

0.5(20)

พ 31101

สุขศึกษา 1

0.5(20)

พ 31102

สุขศึกษา 2

0.5(20)

ศ 31101

ศิลปะ 1

0.5(20)

ศ 31102

ศิลปะ 2

0.5(20)

ง 31101

การงานอาชีพฯ 1

0.5(20)

ง 31102

การงานอาชีพฯ 2

0.5(20

อ 31101       ภาษาอังกฤษ 1

1.0(40)

อ 31102       ภาษาอังกฤษ 2

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0(280) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0 (280)

ค 30201

ว 30221

ว 30241

ง 30241

อ 30201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1

เคมี 1(โครงสร้างและสมบัติของสาร)

ชีววิทยา 1(ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา)

Microsoft PowerPoint

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

2.0(80)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1.5(60)

ค 30202

ว 30201

ว 30242

ง 30242

อ 30204

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2

ฟิสิกส์ 1(กลศาสตร์ 2งาน)

ชีววิทยา 2(การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์)

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

2.0(80)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

1.5(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมนักเรียน

30

  - กิจกรรมนักเรียน

30

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
 (หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต /ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300) 

รายวิชาพื้นฐาน 

7.5(300) 

ท 32101

ภาษาไทย 3

1.0(40)

ท 32102

ภาษาไทย 4

1.0(40)

ค 32101

คณิตศาสตร์ 3

1.0(40)

ค 32102

คณิตศาสตร์ 4

1.0(40)

ว 32101

ส 32101

ส 32102

พื้นฐานชีววิทยา

สังคมศึกษา 3

ประวัติศาสตร์

1.5(60)

1.0(40)

0.5(20)

ว 32102 

ส 32103

ส32104

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

สังคมศึกษา 4

ประวัติศาสตร์

1.5(60)

1.0(40)

0.5(20)

พ 32101

สุขศึกษา 3

0.5(20)

พ 32102

สุขศึกษา 4

0.5(20)

ศ 32101

ง 32101

ศิลปะ 3

การงานอาชีพฯ3

0.5(20)

0.5(20)

ศ 32102

ง 32102

ศิลปะ 4

การงานอาชีพฯ 4

0.5(20)

0.5(20)

อ 32101

ภาษาอังกฤษ 3

1.0(40)

อ 32102

ภาษาอังกฤษ 4

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม 

7.0(280) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

8.5(340)

ค 30203

ว 30202

ว 30222

ง  30243

พ 30203

อ 30202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3

ฟิสิกส์ 2(ของไหล)

เคมี 2(สถานะปริมาณของสาร)

การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์

วอลเลย์บอล

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

ค 30204

ว 30203

ว 30223

ว 30243

ง 30244

พ30204

อ 30205

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4

ฟิสิกส์ 3(เสียง  แสง)

เคมี 3 (ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี)

ชีววิทยา 3(การดำรงชีวิตของพืช)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟุตบอล

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

 1.5 (60)

0.5(20)

0.5(40)

1.5(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมนักเรียน

30

  - กิจกรรมนักเรียน

30

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

640 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

700 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน
(หน่วยกิต / ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หน่วยกิต /ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน 

5.5(220)

รายวิชาพื้นฐาน 

5.5(220) 

ท 33101

ภาษาไทย 5

1.0(40)

ท 33102

ภาษาไทย 6

1.0(40)

ค 33101

คณิตศาสตร์5

1.0(40)

ค 33102

คณิตศาสตร์6

1.0(40)

ส 33101

สังคมศึกษา 5

1.0(40)

ส 33102

สังคมศึกษา 6

1.0(40)

พ 33101

สุขศึกษา 5

0.5(20)

พ 33102

สุขศึกษา 6

0.5(20)

ศ 33101

ศิลปะ 5

0.5(20)

ศ 33102

ศิลปะ 6

0.5(20)

ง 33101

การงานอาชีพฯ 5

0.5(20)

ง 33102

การงานอาชีพฯ 6

0.5(20)

อ 33101

ภาษาอังกฤษ 5

1.0(40)

อ 33102

ภาษาอังกฤษ 6

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม 

8.5(340)

รายวิชาเพิ่มเติม 

8.5 (340) 

ค 30205

ว 30204

ว 30224

ว 30244

ง 30245

พ 30203

อ 30203

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5

ฟิสิกส์ 4(ไฟฟ้า  แม่เหล็ก)

เคมี 4(ปฏิกิริยาไฟฟ้า  เคมี อุตสากรรม)

ชีววิทยา 4(พันธุศาสตร์)

การสร้างโฮมเพจ

เซปักตะกร้อ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

ค 30204

ว 30205

ว 30225

ว 30245

ง 30246

พ 30204

อ 30206

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6

ฟิสิกส์ 5(อิเลกทรอนิกส์  ฟิสิกส์นิวเคลียร์)

เคมี 5(เคมีกับชีวิต)

ชีววิทยา 5(ระบบนิเวศ)

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แบดมินตัน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

1.5(60)

0.5(20)

0.5(20)

1.5(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60) 

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมแนะแนว

20

  - กิจกรรมนักเรียน

30

  - กิจกรรมนักเรียน

30

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

       จริยธรรม/โฮมรูม

 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์**

10

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์**

 10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

 620 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 

620 

 

^ ขึ้นด้านบน